Polityka RODO

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Restauracja Europa z siedzibą w Rybniku przy ul. Żołędziowej 100.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do niezbędnych działań pozwalających na wykonanie umowy o świadczenie usług na podstawie art.6 ust. 1 lit.b. Podanie danych jest obowiązkiem, który znajduje oparcie w przepisach prawa oraz umowie i bez ich podania zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.
  3. Znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wykonującym w naszym imieniu określone czynności zmierzające do zrealizowania naszych obowiązków. Podmioty te to m.in. te, którym powierzamy wykonywanie zadań polegających m.in. na obsłudze systemów teleinformatycznych, spraw płatniczych, spraw księgowych i podatkowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Restaurację Europa przez okres obowiązywania umowy lub przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Możliwość skorzystania z określonych uprawnień jest uzależniona od spełnienia w danym przypadku przesłanek określonych przepisami prawa.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. Państw Trzecich.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru powołanego zgodnie z art.51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2016r.

Nasze dane kontaktowe:
RESTAURACJA EUROPA
ul. Żołędziowa 100, 44-217 Rybnik
biuro@restauracjaeuropa.com
tel.: (32) 421-13-96
Numer konta:
96 1240 4357 1111 0010 4431 6760
BANK PEKAO